Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Lời hứa từ Thabidu Group, "sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi là trọn đời và trường cửu"

Cách hiển thị dữ liệu trong Custom Fileds Pro

Để get các hàm dữ liệu và hiển thị ra ngoài trang chủ:

<?php if( get_field('tien_nghi') ): ?>
<div class='boxtienghi'>
<?php the_field('tien_nghi'); ?>
</div>
<?php endif; ?>

Bài liên quan