Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Lời hứa từ Thabidu Group, "sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi là trọn đời và trường cửu"

Cách tùy biến Admin WordPress ToolBar

Biweb Cloud Support Hướng dẫn các tùy biến, thêm menu, xóa bớt menu trên Admin WordPress ToolBar

Trước tiên, tạo 1 plugin có tên là: anbiweb-custom-admin.php trong thư mục wp-content/plugins/

Rồi chèn đoạn code sau:

<?php
/**
* Plugin Name: Biweb Cloud Admin
* Plugin URI: https://www.thabidu.com/
* Description: CMS Thabidu Company
* Version: 1.0
* Author: biweb.cloud
* Author URI: https://www.biweb.cloud/
*/

Quay trở lại Admin WordPress,hãy kích hoạt Plugin trên lên.

Để xóa hẳn Admin WordPress ToolBar, chèn đoạn code sau

add_filter('show_admin_bar', '__return_false');

Để tùy biến, thêm menu ta chèn đoạn code sau:

function update_adminbar($wp_adminbar) {
// remove unnecessary items
$wp_adminbar->remove_node('wp-logo');
$wp_adminbar->remove_node('comments');
$wp_adminbar->remove_node('updates');
$wp_adminbar->remove_node('themes');
$wp_adminbar->remove_node('dashboard');
$wp_adminbar->remove_node('widgets');
$wp_adminbar->remove_node('menus');
$wp_adminbar->remove_node('new-content');

// add menu item
$wp_adminbar->add_node([
'id' => 'sitepoint',
'title' => 'SitePoint',
'href' => 'https://www.biweb.cloud/',
'meta' => [
'target' => 'sitepoint'
]
]);

// add Forum sub-menu item
$wp_adminbar->add_node([
'id' => 'spforum',
'title' => 'Forum',
'parent' => 'sitepoint',
'href' => 'https://www.biweb.cloud/',
'meta' => [
'target' => 'sitepoint'
]
]); 

$output = '<style> 
#wpadminbar {
background: #28294a !important;
}
#wpadminbar .ab-top-menu>li.hover>.ab-item, #wpadminbar.nojq .quicklinks .ab-top-menu>li>.ab-item:focus, #wpadminbar:not(.mobile) .ab-top-menu>li:hover>.ab-item, #wpadminbar:not(.mobile) .ab-top-menu>li>.ab-item:focus {
background: transparent !important;
}
#wpadminbar .menupop .ab-sub-wrapper, #wpadminbar .shortlink-input {
background: #28294a !important;
}
</style>';
echo $output; 
}
// admin_bar_menu hook
add_action('admin_bar_menu', 'update_adminbar', 999);

 

Vậy là thành công, tùy bạn tùy biến làm đẹp thêm nhé

Bài liên quan