Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Lời hứa từ Thabidu Group, "sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi là trọn đời và trường cửu"

Chuyển hướng login tới trang khóa học trong LearnPress WordPress

Chuyển hướng login xong tới trang các khóa học của khách hàng đã mua trong LearnPress WordPress

Thêm đoạn code sau vào file functions.php

function redirect_courses() {
if ( is_user_logged_in() ) {
$current_user = wp_get_current_user();
wp_redirect("/profile/" . $current_user->user_login . "/courses/purchased/" );
exit;
}
}

function redirect_courses_init(){
if ($_SERVER['REQUEST_URI'] == "/profile/") redirect_courses();
if (preg_match('"\\/profile\\/dashboard\\/.*"', $_SERVER['REQUEST_URI'])) redirect_courses();

}
add_action('init', 'redirect_courses_init');

Bài liên quan